Η ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΨΕΙ

Η  ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΨΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 

    «Και όταν ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ένας ήχος από τον ουρανό, σαν έναν άνεμο που έρχεται με βία, και γέμισε το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σ’ αυτούς γλώσσες σαν φωτιά να διαμοιράζονται, και κάθησε σε κάθε έναν απ’ αυτούς ξεχωριστά. Και πληρώθηκαν όλοι από άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα έδινε σ’ αυτούς να μιλούν» (Πράξεις Β:1-4).

    Υπολογίζεται ότι στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα περισσότερο από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο έχουν γνωρίσει και ζήσει την εμπειρία της Πεντηκοστής, όπως ακριβώς αναφέρεται στην παραπάνω περικοπή (Πράξεις Β:1-4). H εξάπλωση της κίνησης αυτής θεωρείται ότι κατέχει σταθερά την πρώτη θέση στον Χριστιανικό κόσμο, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλη πνευματική κίνηση. Η εμπειρία της Πεντηκοστής ή «Πεντηκοστιανή κίνηση», όπως εγώ θα την αποκαλώ εδώ, ήταν προφητευμένη από τον ίδιο το Θεό ως η «έσχατη βροχή» πριν την έσχατη ημέρα της κρίσης: «Και μετά ταύτα ΘΕΛΩ ΕΚΧΕΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις ΘΕΛΩ ΕΚΧΕΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ» (βλ. Ιωήλ Β:28-32).  

   Όταν εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο «Πεντηκοστιανή κίνηση» ή «εκκλησία της Πεντηκοστής», ΔΕΝ αναφερόμαστε σε καμιά περίπτωση σε κάποιο δόγμα ή κίνηση ή ομάδα ή εκκλησία, που χρησιμοποιεί επίσημα τον τίτλο αυτό ή κάποια άλλη παρόμοια ονομασία, αλλά αναφερόμαστε στα άτομα που έχουν ζήσει προσωπικά την εμπειρία της Πεντηκοστής, που είναι βαπτισμένοι με το βάπτισμα με το άγιο Πνεύμα του Θεού, συνοδευόμενο από το φαινόμενο του «λαλείν ξένας γλώσσας» (ή «γλωσσολαλιά», όπως έχει επικρατήσει ο όρος). Με αυτή τη διευκρίνιση θα αναλύσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει Πεντηκοστιανή κίνηση, με κύριο χαρακτηριστικό της την εμπειρία των Πράξεων Β:1-4.

 Η  ΠΡΩΤΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ,

ΗΤΑΝ ΚΑΤΕΞΟΧΗ ΜΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗ  ΚΙΝΗΣΗ

    Δεν μπορείς να αναζητήσεις κοινά σημεία ανάμεσα στις επίσημες κατεστημένες εκκλησίες (Ορθόδοξη, Καθολική και  Διαμαρτυρόμενη) με την Πεντηκοστιανή κίνηση της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, η οποία χαρακτηριζόταν από τη γνήσια και ανόθευτη αποστολική διδαχή και αληθινή λατρεία στο πρόσωπο του Θεού, εν Χριστώ Ιησού.

    Όλα τα Χριστιανικά δόγματα κάνουν λόγο για τη «δωρεά του αγίου Πνεύματος», αλλά πρόκειται για ένα «Πνεύμα», που δεν απαλλάσσει τους πιστούς, από τις κακές συνήθειές τους, ούτε δημιουργεί σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού. Αυτοί οι Χριστιανοί έχουν αποκτήσει κάποια γνώση Θεού, δεν έχουν όμως επίγνωση του Θεού μέσα στη συνείδησή τους, ώστε να τους ελέγχει περί αμαρτίας. Μαζί με τον απόστολο Παύλο τους ρωτούμε: «Ελαβατε Πνεύμα άγιον, όταν επιστέψατε;» (Πράξεις ΙΔ:2).

 Η  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗ  ΚΙΝΗΣΗ

ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΨΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ

        Για τους πιστούς της Πεντηκοστιανής εμπειρίας υπάρχει μόνο ΕΝΑΣ μεσίτης «μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ» (Α΄ Τιμόθεου Β:5). Αυτός είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας, που μπορεί  να καταλάβει τις αδυναμίες μας: «Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας» (Εβραίους Δ:15).

       Η Πεντηκοστιανή κίνηση εμπνέεται από τον Ιησού, επειδή ο Θεός (ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΟΣ  που υπάρχει)  κατοίκησε ολοκληρωτικά μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, όπως μας βεβαιώνει η Βίβλος: «Διότι εν Αυτώ (τον Ιησού) κατοικεί ΠΑΝ το πλήρωμα της θεότητος (του Πατέρα) σωματικώς,  και είσθε πλήρεις εν Αυτώ, όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας» (Κολοσσαείς Β:9-10). Ο Ιησούς είναι «ο Θεός εν Χριστώ» (Β΄ Κορινθίους Ε:19), «ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί» (Α΄ Τιμόθεου Γ:16), ο «Εμμανου-ΗΛ», που σημαίνει «ο ΗΛ μεθ’ ημών» (Ματθαίος Α:23). «ΗΛ» ή «ΕΛ» είναι ο ενικός αριθμός του «ΕΛΟΧΙΜ». Άρα ο Ιησούς είναι η ορατή φανέρωση του «Ελοχίμ».

 Η  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗ  ΚΙΝΗΣΗ

ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ «ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ και ΑΛΗΘΕΙΑ»

        Όπως οι πιστοί της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, έτσι και οι πιστοί της Πεντηκοστιανής εμπειρίας (σε όλες τις εποχές) αφήνουν το άγιο Πνεύμα του Θεού να πλημμυρίζει τις καρδιές τους και η λατρεία τους να είναι «εν πνεύματι και αληθεία», να είναι γεμάτη από τη φωτιά του Πνεύματος του Κυρίου: 

 • Ψάλλουν με όλη την καρδιά τους, όπως η Γραφή τους προτρέπει: «Αλαλάξατε εις τον Κύριον, πάσα η γή· ευφραίνεσθε και αγάλλεσθε και ψαλμωδείτε» (Ψαλμός 98:4). 
 • Κτυπούν τα χέρια τους από χαρά: «Πάντες οι λαοί, κροτήσατε χείρας· αλαλάξατε εις τον Θεόν εν φωνή αγαλλιάσεως» (Ψαλμός ΜΖ:1). 
 • Προσεύχονται με ομοψυχία, επειδή λειτουργούν ως ένα σώμα επί της γης: «Οι δε ακούσαντες, ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν….» (Πράξεις Δ:24). 
 • Δεν ντρέπονται να ομολογούν δημόσια την πίστη τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστό: «Και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός»  (Φιλιππησίους Β:11).
 • Βαπτίζονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ομολογούντες τη μετάνοιά τους: «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών….» (Πράξεις Β:38).

Πιστεύουν και λαμβάνουν τη δωρεά του αγίου Πνεύματος του Θεού, κατά την υπόσχεσή Του: «Και θέλετε λάβει την δωρεάν του αγίου Πνεύματος, Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών (Πράξεις Β:38-39).

 ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

           Πολλοί αναρωτιούνται τι προσφέρει η εμπειρία της Πεντηκοστής, η εμπειρία με το βάπτισμα του Πνεύματος του Θεού, επειδή ΑΚΡΙΒΩΣ δεν γνωρίζουν τη σπουδαιότητα της εμπειρίας αυτής.

  Συνοπτικά θα αναφέρουμε τι απολαμβάνει ο πιστός όταν αποκτήσει τη δύναμη της Πεντηκοστής. Έχει ΔΥΝΑΜΗ και ΕΞΟΥΣΙΑ επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού (Ζαχαρίας Δ:6, Πράξεις Α:8, Μάρκος Ις΄:17-18, κλπ), ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ (Α΄ Κορινθίους ΙΒ:1-11), ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ (Γαλάτες Ε:22-25), ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Β΄ Κορινθίους Γ:17), ΝΙΚΗ  (Α΄ Ιωάννου Δ:4) και ο κατάλογος συνεχίζεται.

      Μια βασική ενέργεια του Πνεύματος του Θεού, είναι ότι χορηγεί στον πιστό ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ «Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του Πνεύματος αυτού του κα-τοικούντος εν υμίν…..Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού» (Ρωμαίους Η:11-16). Η εμπειρία της Πεντηκοστής αποτελεί τη σφραγίδα μας για τη στιγμή που θα περάσουμε στην πα-ρουσία του Θεού και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του: «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως» (Εφεσίους Δ:30).

 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

    Η αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν άλλαξε ποτέ «...διότι εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία πέτρα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός» (Εφεσίους Β:20). Αν εμείς ακολουθούμε τα διδάγματα και το παράδειγμα της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, θα λάβουμε κι εμείς τις υποσχέσεις του Θεού. Η υπόσχεση της νικηφόρας δύναμης του αγίου Πνεύματος υπάρχει για σας σήμερα: «Επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας, και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας» (Πράξεις Β:39). Εάν ο Κύριος σε έχει προσκαλέσει, τότε γνώριζε ότι η εμπειρία και η δύναμη της Πεντηκοστής είναι και για σένα προσωπικά. Γνώριζε πως μόνο ο Διάβολος και οι πονηρές του δυνάμεις δεν θέλουν να ντυθείς με τη «δύναμη εξ ύψους», γιατί τότε θα είσαι πνευματικά ανίσχυρος και αδύναμος. Η επιλογή είναι δική σου.

 ---------------------------------------------------------------------------

Για πληροφορίες – επικοινωνία 

COPYRIGHT: 03/2015 - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. Κινητό 694- 4921318

E-MAIL: filadelfos02@hotmail.cοm 

FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Grousp/Filadlefos)

ΥΟUTUBE: Filadelfos TV - Filadelfos Channel - Filadelfos FILMS

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 4 - 3
Γ έκδοση: 2021  Σελίδες 526

Ένα βιβλίο μοναδικό για την Ελληνική Χριστιανική βιβλιογραφία, καθόσον τα επιχειρήματά του αντλούνται, εκτός βέβαια της Βίβλου και μέσα από τα γραπτά των αντιφρονούντων. Πρόκειται για μια απολογητική και ερμηνευτική μελέτη, που θα δώσει απάντηση στα ερωτήματα κάθε ειλικρινή εκζητητή της αλήθειας του Λόγου του Θεού.

Μερικά από τα περιεχόμενά του:

Η υπόσχεση του Θεού για το άγιο Πνεύμα του Θεού - Το έργο του αγίου Πνεύματος στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης - Πεντηκοστή: Η εκπλήρωση της υπόσχεσης - Επιχειρήματα των αντιφρονούντων (αναφέρονται 12 περιπτώσεις) - Αποτελέσματα και οφέλη από το βάπτισμα με το άγιο Πνεύμα - Πνευματικά χαρίσματα - Πως μπορεί ο πιστός να λάβει το άγιο Πνεύμα;

TO BAΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

1.  Μετάνοια, αναγέννηση, βάπτισμα στο νερό. Αυτή είναι η σειρά της πνευματικής πορείας του πιστού. Το επόμενο στάδιο είναι το βάπτισμα με το άγιο Πνεύμα που εκδηλώνεται με το υπερφυσικό σημείο της ομιλίας άγνωστων γλωσσών από τον πιστό. Πως γίνεται αυτό και πότε συνέβηκε για πρώτη φορά;

     Ο Θεός δια μέσου των προφητών Του είχε δώσει μια θαυμαστή υπόσχεση που ήταν ότι κάποια ημέρα θα ερχόταν σε πρώτο στάδιο να κατοικήσει μεταξύ των ανθρώπων και σε δεύτερο στάδιο να κατοικήσει μέσα στις καρδιές τους. Το πρώτο μέρος εκπληρώθηκε με τη γέννηση του Ιησού «εκ Πνεύματος αγίου», διά μέσου της παρθένου Μαρίας, όπου «ο Θεός ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ εν σαρκί» (Α’ Τιμοθέου Γ:16), όπου «ο Θεός ήτο εν (=μέσα) Χριστώ» (Β’ Κορινθίους Ε:19). Ο θαυμαστός Θεός, φανερώθηκε στο πρόσωπο του Υιού Του, στον οποίο το Πνεύμα Του κατοικούσε «χωρίς μέτρο» και έτσι κατοίκησε ανάμεσα στους ανθρώπους, ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους τους καταδυναστευομένους από το Διάβολο (βλ. Ιωάννης Ι΄:38, ΙΔ:9-10, ΙΖ:21 /Κολοσσαείς Α:15 /Β’ Κορινθίους  ς΄:16 /κλπ.).

    Το δεύτερο μέρος του σχεδίου του Θεού εκπληρώθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήλθε ως «Πνεύμα ζωοποιούν» και κατοίκησε μέσα στις καρδιές αυτών που Τον εκζητούσαν και έτσι ο πιστός έγινε ο ζωντανός ναός του Θεού, έγινε το κατοικητήριό Του (Α’ Κορινθίους Γ:16-17, ς΄:19-20, ΙΕ:45 /Πράξεις Β:1-4 /κλπ.). Ο Ησαϊας προφήτευσε «διότι με χείλη ψελλίζοντα και με ΑΛΛΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ, θέλει ομιλεί (ο Θεός) προς τούτον τον λαόν» (Ησαϊας ΚΗ:11). Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε πριν δύο χιλιάδες χρόνια περίπου: «Και όταν ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ένας ήχος από τον ουρανό, σαν έναν άνεμο που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σ’ αυτούς ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ να διαμοιράζονται, και κάθισε σε έναν απ’ αυτούς ξεχωριστά. Και πληρώθηκαν όλοι από το άγιο Πνεύμα και ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, όπως το Πνεύμα τους έδινεν να μιλούν» (Πράξεις Β:1-4). 

2.     Ίσως σε πολλούς να φανεί παράδοξο να μιλούν οι άνθρωποι, δια του αγίου Πνεύματος, μια άγνωστη γι’ αυτούς γλώσσα. Ο Θεός έχει τους δικούς Του άγιους τρόπους για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε καθαρότητα και αγιασμό και σε νίκη ενάντια στις πονηρές δυνάμεις.  Όταν οι πιστοί στην πρώτη αποστολική περίοδο ελάμβαναν το άγιο Πνεύμα, όλοι μιλούσαν με ξένες γλώσσες: 

 • ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ:«…Και ήρχισαν να λαλώσι ΞΕΝΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν»(Πράξεις Β:4). 
 • ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ: «…Καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωσι Πνεύμα άγιον ….Τότε επέθετον τας χείρας επ’ αυτούς, και ΕΛΑΜΒΑΝΟΝ Πνεύμα άγιον» (Πράξεις Η:14-17). 
 • ΕΘΝΙΚΟΙ: «Και ήκουον αυτούς λαλούντας ΓΛΩΣΣΑΣ και μεγαλύνοντας τον Θεόν…»  (Πράξεις Ι΄:44-46 και ΙΑ:15). 
 • ΕΦΕΣΙΟΙ: «…Ήλθε το Πνεύμα το άγιον επ’ αυτούς, και ελάλουν ΓΛΩΣΣΑΣ και προεφήτευον» (Πράξεις ΙΘ:6). 
 • ΚΟΡΙΝΘΙΟΙ:Βλέπε τα κεφάλαια ΙΒ (12) και ΙΔ (14) της Α΄ Κορινθίους. 
 • απ. ΠΑΥΛΟΣ: «Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου, ότι λαλώ πλειοτέρας ΓΛΩΣΣΑΣ παρά πάντας υμάς…» (Α΄ Κορινθίους ΙΔ:18). 

     Βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, που οι πιστοί βαπτίσθηκαν με το άγιο Πνεύμα, μίλησαν με ξένες γλώσσες, σαν σημείο. Η Γραφή μάλιστα το αναφέρει και ρητά, πλην της περίπτωσης της Σαμάρειας, όπου εξυπακούεται ότι συνέβηκε ακριβώς το ίδιο. Το «λαλείν ετέρας γλώσσας» (ή «γλωσσολαλιά», όπως χρησιμοποιείται σήμερα ο όρος) είναι η απόδειξη του Λόγου του Θεού για το εν Πνεύματι βάπτισμα. Όπως συνέβηκε για πρώτη φορά πριν δύο χιλιάδες χρόνια, αυτό συνέβηκε σε όλες τις εποχές και συμβαίνει και σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος «χθες, σήμερα και εις τους αιώνες», βαπτίζει με το Πνεύμα Του τους πειθαρχούντες στο Λόγο Του για να ετοιμάσει την εκλεκτή νύμφη Του, την εκκλησία, για να έρθει να την παραλάβει. 

       Την ημέρα της Πεντηκοστής έδωσε την πρώιμη βροχή του Πνεύματός Του, στις έσχατες ημέρες που ζούμε υποσχέθηκε ότι θα δώσει στο λαό Του και την πρώιμη και την όψιμη βροχή, θα ανοίξει τους καταρράκτες των ευλογιών Του επάνω στη Γη (βλ. Ιωήλ Β:23 /Ζαχαρίας Ι΄:1-2). Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι «η δόξα του ΕΣΧΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥ(=της εκκλησίας των τελευταίων καιρών) θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δόξα του ΠΡΩΤΟΥ ΟΙΚΟΥ(=της πρώτης αποστολικής εκκλησίας)…» (Αγγαίος Β:9).

3.   ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ;Την απάντηση τη δίνει ο απ. Πέτρος λέγοντας προς τους συγκεντρωμένους Ισραηλίτες την ημέρα της Πεντηκοστής: «Μετανοήσατε και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του αγίου Πνεύματος, διότι ….»  (Πράξεις Β:38-39). Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικές ενέργειες (εμπειρίες), όπου η επόμενη είναι άμεσο αποτέλεσμα της προηγούμενης. Έχουμε: 

 • ΜΕΤΑΝΟΙΑ (πίστη και αναγέννηση).
 • ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (στο όνομα του Ιησού).
 • ΔΩΡΕΑ (βάπτισμα) ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

    Για να λάβει κάποιος το βάπτισμα του αγίου Πνεύματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθούν η μετάνοια και το βάπτισμα στο νερό, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάποιος αναγεννημένος. Αυτό το διευκρινίζει ο Πέτρος λέγοντας ότι η επαγγελία (η υπόσχεση) του αγίου Πνεύματος είναι «….προς ΕΣΑΣ…» (σε αυτούς δηλαδή που μιλούσε τη στιγμή εκείνη) «…και προς ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ…» (στους άμεσους απογόνους τους) «…και προς πάντας ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ…» (για όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές) «…όσους ΑΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΗ Κύριος ο Θεός ημών».  Εφόσον ο Ιησούς σε προσκάλεσε και σε αναγέννησε με το Πνεύμα Του, θέλει να σε βαπτίσει και με το Πνεύμα Του, γιατί η επαγγελία Του είναι και για σένα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαπτισθεί κάποιος με το άγιο Πνεύμα είναι να έχει αναγεννηθεί. Αναγέννηση (σωτηρία) και βάπτισμα με το άγιο Πνεύμα είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες.   

 4.   ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ  ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ;Θα πρέπει να κάνεις πέντε σημαντικά (πνευματικά) βήματα:

 • ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ και ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙΣ στο Λόγο του Θεού ότι αυτό που λέγει θα το εκπληρώσει στη ζωή σου (Ιωάννης Ζ:38 /Εβραίους ΙΑ:6 /Ρωμαίους ΙΔ:23).
 • ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΕΙΣ, δηλαδή να υπακούσεις στο Λόγο του Θεού και η υπόσχεσή Του θα γίνει πραγματικότητα (Πράξεις Ε:32).
 • ΝΑ ΕΚ-ΖΗΤΗΣΕΙΣ από την καρδιά σου την επαγγελία του αγίου Πνεύματος (Λουκάς ΙΑ:13).
 • ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ όπως ο Ιησούς παρήγγειλε (Πράξεις Α:4).
 • ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΙΣ και να ευχαριστείς τον Κύριο, όταν εκζητείς την επαγγελία Του στη ζωή σου.

 5.    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ.Υπάρχουν, ανά τον κό-σμο, πολλές χριστιανικές ομολογίες που δεν δέχονται ότι το βάπτι-σμα του αγίου Πνεύματος, όταν συνοδεύεται από το υπερφυσικό χάρισμα των ξένων γλωσσών, είναι και για μας σήμερα. Γι’ αυτό διακηρύττουν πως, όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται δια του Πνεύματος του Θεού, ταυτόχρονα βαπτίζεται και με αυτό, χωρίς όμως να λαλεί ξένες γλώσσες, σαν σημείο ότι το έλαβε. Αποτέλεσμα αυτής της διδαχής είναι να απορρίπτουν και την αναγέννηση (σωτηρία) στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Αγία Γραφή όμως για το θέμα αυτό, αναφέρει τα ακόλουθα:

     Ο Μωϋσής παρακαλεί το Θεό, εξαιτίας της ανομίας του Ισραήλ, να εξαλείψει το όνομά του από το Βιβλίο της Ζωής (Έξοδος ΛΒ:32). Άρα τα ονόματα των αγίων της Π.Δ. ήταν γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής, όπως γίνεται και με τους πιστούς της Καινής Διαθήκης (βλ. Φιλιππησίους Δ:3 /κλπ). 

    Ο Νικόδημος, όταν συνομιλούσε με τον Ιησού και απορού-σε πως γινόταν η αναγέννηση («η άνωθεν γέννηση») άκουσε τον Ιησού να τον επιπλήττει, λέγοντάς του: «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ΤΑΥΤΑ δεν εξεύρεις;» (Ιωάννης Γ:1-10). Αυτό σημαίνει ότι στην περίοδο της Π.Δ. γνώριζαν και δίδασκαν την οδό της σωτηρίας.     

     Οι μαθητές είχαν αναγεννηθεί, πριν την Πεντηκοστή. Γι’ αυτό τους διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς, λέγοντάς τους: «…Χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά σας ΕΓΡΑΦΗΣΑΝ (όχι «θα γραφτούν») εν τοις ουρανοίς…» (Λουκάς Ι΄:20). Τα ονόματά τους είχαν γραφτεί στο Βιβλίο της Ζωής και ήταν πλέον καθαροί: «Σεις είσθε ΚΑΘΑΡΟΙ, αλλ’ ουχί πάντες (εννοούσε τον Ιούδα) …ο λελουμένος δεν έχει χρείαν, ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλ’ είναι όλος καθαρός» (Ιωάννης ΙΓ:8-10). Άλλωστε πως οι μαθητές θα έκαναν θαύματα, πριν την Πεντηκοστή, εάν δεν είχαν πίστη; Εάν δεν είχαν αναγέννηση πνευματική; Είναι αδύνατον κάποιος άπιστος, να ενεργεί σημεία και τεράστια στο όνομα του Ιησού (βλ. Ματθαίος Ι΄:1 /Μάρκος ς΄:7-13 /Λουκάς Ι΄:17-19 /κλπ)

---------------------------------------------------------------------------

Για πληροφορίες – επικοινωνία 

COPYRIGHT: 2002 - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. Κινητό 694- 4921318

E-MAIL: filadelfos02@hotmail.cοm 

FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Grousp/Filadlefos)

ΥΟUTUBE: Filadelfos Tv & Filadelfos Channel

 -----------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η:  Το άρθρο αυτό ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ, μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF από την επιλογή "αρχεία" της ομάδας «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ – FILADELFOΣ» του FACEBOOK 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Για περισσότερες λεπτομέρειες διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο «ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

1.  «Πνευματικά χαρίσματα» ή «χαρίσματα του αγίου Πνεύματος» ονομάζονται οι υπερφυσικές δυνάμεις που δίνει ο Θεός στον πιστό και που είναι απαραίτητες για τη συντριβή των σκοτεινών πονηρών δυνάμεων, αλλά και για την οικοδομή του σώματος της εκκλησίας. Συνέχεια η Γραφή μας προτρέπει «ζητείτε μετά ζήλου….» τα καλύτερα χαρίσματα και ειδικότερα «το προφητεύειν και το λαλείν γλώσσας μη εμποδίζετε» (βλ. Α΄ Κορινθίους ΙΒ:31, ΙΔ:1, 39).

    Ο Ιησούς έχει δώσει σε όλους τους πιστούς ΕΞΟΥΣΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ. Η εξουσία έρχεται αμέσως με την αναγέννηση και η δύναμη δίνεται με το βάπτισμα του άγιου Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε: «ΣΗΜΕΙΑ δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν τω ονόματί μου θέλουσιν ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑ, θέλουσι λαλεί ΝΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, όφεις θέλουσι πιάνει, και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΒΛΑΨΕΙ ΑΥΤΟΥΣ, επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας  και ΘΕΛΟΥΣΙ ΙΑΤΡΕΥΕΣΘΑΙ» (Μάρκος Ις΄:17-18). Την παραπάνω εξουσία να ενεργεί σημεία την έχει ο κάθε αναγεννημένος πιστός, πλην της περίπτωσης του «λαλείν νέας γλώσσας», γιατί αυτό προϋποθέτει την εμπειρία της Πεντηκοστής μέσα στη ζωή του.

     Οι μαθητές του Ιησού ΠΡΙΝ την Πεντηκοστή έκαναν θαύματα όταν τους έστειλε δύο-δύο ο Ιησούς, αλλά η πνευματική τους πορεία και γενικά η μαρτυρία τους ήταν άτολμη και χλιαρή. Πολλές φορές φέρθηκαν με δειλία και φόβο. ΜΕΤΑ όμως που βαπτίσθηκαν με το άγιο Πνεύμα είχαν και εξουσία και δύναμη να εκτελούν το Λόγο του Κυρίου με παρρησία, τόλμη, αφοβιά και αποφασιστικότητα. Δεν τους ένοιαζε πλέον τίποτε, ούτε δοκιμασίες και κακουχίες, ούτε φυλακή και χλευασμός. Ένα μόνο τους ενδιέφερε, να υπακούσουν και να εκτελέσουν το θέλημα του Κυρίου Ιησού.

     Τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος δίνονται για να φανερωθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού, αλλά και για την πνευματική τελειοποίηση και οικοδομή των πιστών (βλ. Εφεσίους Δ:12). Όσοι αναγεννημένοι πιστοί και εργάτες του ευαγγελίου δεν δέχονται ότι το βάπτισμα του αγίου Πνεύματος και το λαλείν ξένες γλώσσες είναι και για την εκκλησία σήμερα, έχει σαν άμεσο επακόλουθο να μη δέχονται και τα πνευματικά χαρίσματα, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να οικοδομήσουν τους πιστούς με ανθρώπινες ενέργειες και δυνάμεις και όχι με τη δύναμη του αγίου Πνεύματος και την ενέργεια των πνευματικών χαρισμάτων. Ο Κύριος όμως λέγει «ουχί διά δυνάμεως (ανθρώπινης), ουδέ διά ισχύος (ανθρώπινης), αλλά ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ…» (Ζαχαρίας Δ:6). 

2.   Στην επιστολή Α΄ Κορινθίους, κεφ.ΙΒ:4-11, βλέπουμε ότι η ενέργεια του αγίου Πνεύματος του Θεού εκδηλώνεται με εννέα (9) χαρίσματα, τα οποία είναι: 

   «Είναι δε ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ, το Πνεύμα όμως το αυτό, είναι και ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ, ο Κύριος όμως ο αυτός, είναι και ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι.

     Δίδεται δε εις έκαστον  η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος ΛΟΓΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, εις άλλον δε ΛΟΓΟΣ ΓΝΩΣΕΩΣ, κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε ΠΙΣΤΙΣ, διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΙΑΜΑΤΩΝ, διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ, εις άλλον δε ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ, εις άλλον δε ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ, εις άλλον δε ΕΙΔΗ ΓΛΩΣΣΩΝ, εις άλλον δε ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ….» .

   Παρατηρούμε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες χαρισμάτων και μεταξύ των κατηγοριών αυτών υπάρχουν και διαιρέσεις. «Διαιρώ» δεν σημαίνει «χωρίζω», αλλά «διανέμω». Έχουμε διανομή χαρισμάτων, διακονιών και ενεργημάτων του Πνεύματος. Οι τρεις κατηγορίες των χαρισμάτων με τις διαιρέσεις τους είναι: 

 • Χαρίσματα ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως και διακρίσεις πνευμάτων. 
 • Χαρίσματα ΔΥΝΑΜΗΣ: Ενέργειες θαυμάτων, πίστη και χαρίσματα ιαμάτων. 
 • Χαρίσματα ΟΜΙΛΙΑΣ: Προφητεία, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. 

     Στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφ.Δ:11, βλέπουμε άλλα πέντε (5) χαρίσματα, τα οποία είναι διαφορετικές ενέργειες του Πνεύματος του Θεού από τις παραπάνω εννέα (9) και τα οποία είναι: Απόστολοι – Προφήτες – Ευαγγελιστές – Ποιμένες – Διδάσκαλοι. Το ίδιο αναφέρεται και την Α΄ Κορινθίους ΙΒ:27-28. Βασικά τα 9 χαρίσματα είναι για όλο το σώμα της εκκλησίας, ενώ τα άλλα 5 παρατηρούνται ιδιαίτερα στην πνευματική ηγεσία της εκκλησίας. Τα χαρίσματα δόθηκαν για να οικοδομείται ΟΛΟ το σώμα του Χριστού (βλ. Α΄ Κορινθίους ΙΔ:12).

     Όλοι οι πιστοί δεν έχουν ΟΛΑ τα χαρίσματα, όπως επίσης δεν έχουν και όλοι τα ΙΔΙΑ χαρίσματα: «Μη πάντες (είναι) ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ; Μη πάντες ΠΡΟΦΗΤΑΙ; Μη πάντες ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ; Μη πάντες (ενεργούσι) ΘΑΥΜΑΤΑ; Μη πάντες έχουσι χαρίσματα ΙΑΜΑΤΩΝ; Μη πάντες λαλούσι ΓΛΩΣΣΑΣ; Μη πάντες ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΟΥΣΙ; Ζητείτε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα…» (Α’ Κορινθ. ΙΒ:29-31). Πολλοί εδώ βλέπουν ένα επιχείρημα ότι όλοι οι βαπτισμένοι με άγιο Πνεύμα δεν μιλούν πάντοτε με ξένες γλώσσες. Ο Παύλος εδώ δεν αναφέρεται στο «λαλείν νέας γλώσσας» σαν σημείο, αλλά σαν χάρισμα. Το σημείο είναι για τον καθένα που βαπτίζεται με το άγιο Πνεύμα, γι’ αυτό προτρέπει «το λαλείν γλώσσας ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ», ενώ το χάρισμα δεν είναι για όλους. Ο Θεός δίνει τα χαρίσματά Του όπως Εκείνος θέλει ( «…καθώς ηθέλησεν», βλ. Α΄ Κορινθ.ΙΒ:18).

 3.     Επίσης πρέπει να γίνει διάκριση και διαχωρισμός μεταξύ ΚΑΡΠΟΥ (βλ. Γαλάτας  Ε:22 /Εφεσίους Ε:9 /κλπ) και ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ του αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος έρχεται εντός μας (μέσα μας) και είναι απαραίτητος για την αιώνια ζωή. Αντίθετα, το χάρισμα του Πνεύματος έρχεται εκτός και μπορεί να μας βλάψει εάν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, για παράδειγμα όταν υπερηφανευτούμε. Πρέπει ο πιστός να ενεργεί με σοφία και ταπεινότητα για να έχει αποτέλεσμα αιώνιο. Τα χαρίσματα του Πνεύματος δεν κάνουν τον πιστό πνευματικό, αυτό γίνεται με τον καρπό του αγίου Πνεύματος, που είναι το θεμέλιο του αγιασμού του (αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια).

      Τα χαρίσματα έχουν δοθεί για να τελειοποιήσουν το σώμα του Χριστού, την εκκλησία: «Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη η χάρις, κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού…. Και Αυτός (ο Ιησούς) έδωκεν άλλους μεν ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ, άλλους δε ΠΡΟΦΗΤΑΣ, άλλους δε ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ, άλλους δε ΠΟΙΜΕΝΑΣ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, προς την ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΝ των αγίων διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσωμεν ΠΑΝΤΕΣ εις την ενότητα της πίστεως, και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού….» (Εφεσίους Δ:7, 11-13).  Πρέπει ο κάθε πιστός να ζητά «μετά ζήλου» τα πνευματικά χαρίσματα, γιατί δεν οικοδομείται μόνον η εκκλησία, σαν σύνολο, αλλά και ο ίδιος, καθόσον ο Κύριος τον έχει χρίσει και δια μέσου αυτού ενεργούνται τα χαρίσματά Του.

  Η Αγία Γραφή παρουσιάζει την ξεχωριστή θέση που πρέπει να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα μέσα στη ζωή της εκκλησίας,  που συχνά παρομοιάζεται με την εικόνα του ανθρώπινου σώματος (βλ. Εφεσίους Α:22-23, Δ:11-13 /Α’ Κορινθ.ΙΒ:12-27/κλπ). Όπως το ανθρώπινο σώμα για να διατηρηθεί στη ζωή χρειάζεται τροφή και νερό, έτσι και το σώμα της εκκλησίας του Χριστού για να οικοδομηθεί σωστά και να τελειοποιηθούν οι πιστοί, θα πρέπει να έχει τα χαρίσματα του Πνεύματος, τα οποία δεν πρέπει να μένουν παθητικά, αλλά να ενεργούνται και να φανερώνεται η δόξα της Κεφαλής (του Ιησού) στο υπόλοιπο σώμα. Το αρχαίο κείμενο δεν λέγει «προς την τελειοποίησιν», αλλά «προς καταρτισμόν των αγίων». Πρέπει ο λαός του Θεού, δια των χαρισμάτων του Πνεύματος να καταρτισθεί πνευματικά για να μπορέσει στη συνέχεια και να οικοδομηθεί.

    Το «βάπτισμα» του Πνεύματος είναι η ΔΥΝΑΜΗ του πιστού, ο «καρπός» του Πνεύματος είναι ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ του πιστού και τα «χαρίσματα» του Πνεύματος είναι τα ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΚΑΛΩΠΙΣΜΑΤΑ της νύμφης εκκλησίας. Πολλοί λέγουν «Εγώ θέλω να έχω μόνον τον καρπό του Πνεύματος, δεν χρειάζομαι το βάπτισμα ή χαρίσματα, αφού δεν με κάνουν πιο πνευματικό!!!»Ένα φυσικό δέντρο δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να έχει καρπό, εάν δεν έχει κορμό, κλαδιά και φύλλα. Το ίδιο και ένα πνευματικό δέντρο, δεν θα έχει ποτέ καρπό, εάν δεν έχει πνευματικό κορμό (βάπτισμα) και κλαδιά με πλούσιο φύλλωμα (χαρίσματα). Τα πνευματικά χαρίσματα δόθηκαν στο σώμα της εκκλησίας από την Κεφαλή της, που τα είχε υποσχεθεί: «Αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν, και έδωκεν χαρίσματα εις τους ανθρώπους…» (Εφεσίους Δ:8-9). Ο Ιησούς έδωσε χαρίσματα στους αγίους Του για την ιδιαίτερη διακονία τους και για την οικοδομή του σώματός Του, για να μην είναι πνευματικά νήπια, ακολουθούντες κάθε άνεμο διδασκαλίας.

 ---------------------------------------------------------------------------

Για πληροφορίες – επικοινωνία 

COPYRIGHT: 2002 - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. Κινητό 694- 4921318

E-MAIL: filadelfos02@hotmail.cοm 

FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Grousp/Filadlefos)

ΥΟUTUBE: Filadelfos Tv & Filadelfos Channel

 -----------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο «ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ

(

H ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΨΕΙ (αρχεία JPG)

H ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΨΕΙ (αρχεία JPG)