EXEIΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ (αρχεία JPG)

EXEIΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ (αρχεία JPG)

ΤΑ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΟΥ

 

ΤΑ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΟΥ

Πότε θα τα κάνεις, σύμφωνα με το Πράξεις Β:38

 

     «Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς:

(1)  ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ, και

(2)  ΑΣ ΒΑΠΤΙΣΘΗ έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και

(3)  ΘΕΛΕΤΕ ΛΑΒΕΙ την δωρεάν του αγίου Πνεύματος.

      Διότι

(α)  προς ΕΣΑΣ είναι η επαγγελία και

(β)  προς ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ και

(γ)  προς ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών . . .»  (Πράξεις Β:38-39)

  

B H M A 1o

METANΟΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα έχεις ΑΠΟΤΥΧΕΙ να δεχτείς δια πίστεως τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σου σωτήρα.

ΑΠΟΔΕΞΟΥ ότι η θυσία του Ιησού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά είναι ο ΜΟΝΟΣ δρόμος για τον ουρανό, επειδή ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του ως επικριτή των αμαρτιών σου, αλλά τον απέστειλε ως σωτήρα σου: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι' Αυτού» (Ιωάννης Γ:17-18)

ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ για τις αμαρτίες σου και γνώριζε πως αμαρτία σημαίνει απόρριψη και απομάκρυνση από το Θεό.

ΠΙΣΤΕΨΕ και ΔΙΑΒΑΖΕ το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, που «είναι ΔΥΝΑΜΗ Θεού προς σωτηρία στον καθένα που πιστεύει σ’ Αυτόν» (Ρωμαίους Α:16).

 ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ: Η μετάνοια είναι το 1ο βήμα για τη σωτηρία σου και όχι η ολοκλήρωσή της, θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα επόμενα ουσιώδη βήματα, τα οποία εάν δεν γίνουν δείχνουν απείθεια προς τις εντολές του Θεού.

 

B H M A 2o

ΒΑΠΤΙΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ   ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

    Όταν κάποιος βαπτίζεται, έχοντας πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, ΤΟΤΕ πεθαίνει η αμαρτωλή του φύση που έχει κληρονομήσει από τον Αδάμ και την Εύα: «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν» (Ρωμαίους ς΄:3-4).

       Πρέπει το βάπτισμα να γίνεται στο όνομα του Κυρίου ΙΗΣΟΥ, για τους τρεις παρακάτω βασικούς λόγους:

 α)    Γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός έχει το δικαίωμα να αφαιρει την αμαρτία του ανθρώπου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε για τον Ιησού: «Ιδού, ο Αμνός του Θεού Ο ΑΙΡΩΝ την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάννης Α:29). 

β)    Γιατί είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει δοθεί από το Θεό επί της γης: «Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν Αυτόν και εχάρισεν εις Αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός» (Φιλιππησίους Β:9-11). 

γ)    Γιατί ο Ιησούς, ως κληρονόμος και κατοχος του αυτού του ονόματος είναι ο μόνος που μπορεί να μεσιτεύσει ανάμεσα στον αμαρτωλό άνθρωπο και το Θεό: «Διότι είναι ΕΙΣ (=ένας) Θεός, ΕΙΣ (=ένας) ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΗΣ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς» (Α΄ Τιμόθεου Β:5-6)

 ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ: Τα λόγια του Ιησού στο Ματθαίο ΚΗ:19 «...βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος», δεν έρχονται σε αντίθεση με τα λόγια του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής που είπε «και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», καθόσον ο Πέτρος εφάρμοσε την πνευματική ερμηνεία των λόγων του Ιησού, γνωρίζοντας ότι «ΠΑΤΕΡΑΣ, ΥΙΟΣ και ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» είναι τίτλοι και φανερώσεις τους ενός και μόνου Θεού που υπάρχει.

    Το όνομα «ΙΗΣΟΥΣ» (Εβραϊκά: Γιαχβέ Οσήα) ανήκει και στον Πατέρα και στον Υιό και στο άγιο Πνεύμα του Θεού, γι’ αυτό ο Ιησούς είπε βαπτίζοντες «εις το όνομα» και όχι «εις τα ονόματα..». Εάν έλεγε «εις τα ονόματα» (πληθυντικός αριθμός), θα έπρεπε η πρώτη εκκλησία να βάπτιζε σε 3 ονόματα, ένα για τον Πατέρα, ένα για τον Υιό και ένα για το άγιο Πνεύμα του Θεού. Μέσα στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε πως οι μαθητές όχι μόνο δίδαξαν βάπτισμα στο όνομα του Ιησού, αλλά και το εφάρμοζαν στην πράξη, βάπτιζαν ΜΟΝΟ σε αυτό το όνομα (Πράξεις Β:38, Η:16, Ι΄:48, ΙΘ:5, κλπ), γιατί δεν πέθανε ο Πατέρας ή το άγιο Πνεύμα Του, ώστε να βαπτιζόμαστε στο όνομά τους, αλλά πέθανε ο Ιησούς και έγινε ο ΜΟΝΟΣ μεσίτης μας προς το Θεό Πατέρα.

 

B H M A 3o

ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ

   Ο Ιησούς το διευκρίνισε καθαρά στους μαθητές Του ότι είναι συμφέρον τους να αναχωρήσει προς τον Πατέρα σωματικά, για να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτούς πνευματικά: «Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς» (Ιωάννης Ις΄:7).

     Έπρεπε ο ο Ιησούς να φύγει σωματικά και να έρθει πάλι πνευματικά (δια του αγίου Πνεύματος του Πατέρα), όπως πολύ καθαρά το εξήγησε ο απ. Πέτρος: «…Προς εσάς πρώτον ο Θεός ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ τον Υιόν αυτού Ιησούν ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΝ διά να σας ευλογή όταν επιστρέφητε έκαστος από των πονηριών υμών» (Πράξεις Γ:26). Το ίδιο είπε και απ. Παύλος, απολογούμενος στο βασιλιά Αγρίππα: «…Ότι ο Χριστός έμελλε να πάθη, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών ΜΕΛΛΕΙ ΝΑ ΚΗΡΥΞΗ φως εις τον λαόν και εις τα έθνη» (Πράξεις Κς: 23). Αναφέρει η Βίβλος ότι ο Πατέρας, αφού ανέστησε τον Υιόν Του, τον «απέστειλεν» και πως τον απέστειλε; Τον απέστειλε «ως Πνεύμα ζωοποιούν» (Α’ Κορινθίους ΙΕ:45, κλπ). Αυτός είναι ο «παράκλητός» μας προς τον Πατέρα (βλ. Α’ Ιωάννου Β:1).

    Αν θέλεις να κατοικήσει μέσα σου ο Ιησούς πνευματικά, να λάβεις το βάπτισμα του αγίου Πνεύματος, πίστευε στην υπόσχεσή Του, που δόθηκε για τον καθένα προσωπικά: «Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.  Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις Αυτόν· διότι δεν ήτο έτι (=ακόμα) δεδομένον Πνεύμα άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη» (Ιωάννης Ζ:38-39).

     Απόδειξη και σημείο της δωρεάς του αγίου Πνεύματος είναι οι νέες γλώσσες (γλωσσολαλιά) που δίνονται από το Πνεύμα του Θεού στον πιστό για την πληρέστερη λατρεία του προς το πρόσωπο του Θεού: «Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών· επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ' αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων· ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων» (Ρωμαίους Η:26-27). Με την αναγέννηση ο πιστός αποκτά ΕΞΟΥΣΙΑ κατά των δυνάμεων του σκότους, με το βάπτισμα στο άγιο Πνεύμα αποκτά και ΔΥΝΑΜΗ για να επιβάλλει την εξουσία του. Οι 120 μαθητές που είχαν συγκεντρωθεί στο ανώγειο, την ημέρα Πεντηκοστής (Πράξεις Α:15, Β:1-4), ήταν οι πρώτοι που γνώρισαν την εμπειρία του βαπτίσματος με το άγιο Πνεύμα και της γλωσσολαλιάς. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας εκζητούσαν τη δύναμη αυτή (βλ. Πράξεις Η:14, Ι΄:44-46, ΙΑ:15, ΙΘ:51, κλπ).

        ΜΕΤΑΝΟΙΑ (1ο βήμα), ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ στο όνομα του Κυρίου Ιησού (2ο βήμα) και ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ αγίω (3ο βήμα) είναι τα 3 πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει ο πιστός γα να έχει μια ανοδική πνευματική πορεία, μια πορεία θριάμβου και νίκης καθημερινά κατά των πονηρών δυνάμεων.

---------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT: 02/2015 - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. Κινητό 694- 4921318

E-MAIL: filadelfos02@hotmail.cοm 

FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Grousp/Filadlefos)

ΥΟUTUBE: Filadelfos Tv & Filadelfos Channel

 -----------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το άρθρο αυτό ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ, μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF από την επιλογή "αρχεία" της ομάδας «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ – FILADELFOΣ» του FACEBOOK

 -----------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΟΥ

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΟΥ

πίστη  -  μετάνοια  ομολογία

 

1.  Βασική διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται από τις αμαρτίες του με την προσωπική του αξία, ή με την ηθική του διδασκαλία, ή με τα καλά του έργα και με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά σώζεται μόνο με τη χάρη του Θεού που έμπρακτα εκδηλώθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θυσιάζοντας τον μονογενή Υιό Του: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή ΠΑΣ ο πιστεύων εις Αυτόν, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ» (Ιωάννης Γ:16).

     Ο απ. Παύλος γράφει «Διότι κατά χάριν είσθε σεισμένοι, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, και τούτο δεν (είναι) από σας, Θεού το δώρον, ΟΥΧΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους Β:8-9).

  Η συγχώρηση των αμαρτιών του ανθρώπου, η απόλαυση της χάρης του Κυρίου, η καρποφόρα πνευματική ζωή και η πληρότητα της εν Χριστώ ζωής επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος με ειλικρινή καρδιά αναγνωρίσει ότι: 

  • Ενώπιον του ΑΓΙΟΥ Θεού, είναι ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ (Ρωμαίους Γ:23). 
  • Η αμαρτία χώρισε τον άνθρωπο από το Θεό και ο μισθός της αμαρτίας είναι ΘΑΝΑΤΟΣ (Ησαϊας ΝΘ:2 /Ρωμαίους ς΄:23). 
  • Μόνος του δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του, αλλά ο ΙΗΣΟΥΣ πέθανε στη θέση του  (Ψαλμός ΜΘ:7 /Α’ Κορινθ. ΙΕ:3). 

2.     Αφού ο άνθρωπος αναγνωρίσει τα παραπάνω, που είναι το πρώτο πνευματικό βήμα (αναγνώριση της αμαρτίας), πρέπει στη συνέχεια να κάνει τρία ακόμα βήματα για να έχει προσωπική γνωριμία με τον Ιησού Χριστό και που αποτελούν το ΤΡΙΠΤΥΧΟ της σωτηρίας του:  Πίστη, μετάνοια και ομολογία.

 ΠΙΣΤΗ: Ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού και πιστεύει σ’ αυτόν, γιατί «χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό» (βλ. Εβραίους ΙΑ:6). Στη φυλακή των Φιλίππων ο δεσμοφύλακας ρώτησε τον Παύλο και τον Σίλα, τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Ο Παύλος απάντησε: «ΠΙΣΤΕΨΕ στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς, εσύ και ο οίκος σου» (βλ. Πράξεις Ις΄:30-31). 

ΜΕΤΑΝΟΙΑ:  Η λέξη «μετανοώ» σημαίνει «αλλάζω γνώμη, νου» και στη χριστιανική ορολογία σημαίνει «αλλάζω γνώμη, σχετικά με την αμαρτία» και η αλλαγή αυτή θα πρέπει να είναι τόσο ισχυρή, ώστε να επιφέρει μια ριζική αλλαγή σε όλες τις εκδηλώσεις και τους τομείς της ζωής του ανθρώπου που μετανοεί. Η αληθινή μετάνοια δεν είναι μια πρόσκαιρη λύπη, αλλά ένας εσωτερικός της καρδιάς συγκλονισμός που περικλείει μέσα της την αμετάκλητη απόφαση για μια ολοκληρωτική αποστροφή από την αμαρτία. 

   Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθαίος Γ:2). Ο Ιησούς κήρυττε το ίδιο μήνυμα «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον» (Μάρκος Α:15). Την ίδια γραμμή ακολούθησαν οι απόστολοι και γενικά η πρώτη εκκλησία (βλ. Πράξεις Β:38, ΙΖ:30, κλπ.).

 ΟΜΟΛΟΓΙΑ:  Ομολογούμε προς τα έξω, στους άλλους, αυτό που ο Κύριος έκανε μέσα στην καρδιά μας, ομολογούμε ότι ο Ιησούς πέθανε στη δική μας θέση, ότι με το αίμα Του έπλυνε τις αμαρτίες μας και μας σκέπασε με τη χάρη και το έλεός Του και ότι μας έκανε παιδιά δικά Του. Η ομολογία αποτελεί μέρος της σωτηρίας μας. Ο Ιησούς είπε ότι: «Όποιος ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και Εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όποιος ΜΕ ΑΡΝΗΘΕΙ μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και Εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο» (Ματθαίος Ι΄:32-33). Ο Παύλος γράφει: «Εάν ΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησού και ΠΙΣΤΕΥΣΗΣ εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν Αυτόν εκ νεκρών, ΘΕΛΕΙΣ ΣΩΘΗ…» (Ρωμαίους Ι΄:9-10). Τα  παραπάνω βήματα οδηγούν τον κάθε άνθρωπο στη σωτηρία και αναγεννιέται πνευματικά.

 3.     Χωρίς την πνευματική γέννηση («αναγέννηση») δεν μπορεί κανείς να μπει στον ουρανό: «Εάν τις δεν γεννηθεί ΑΝΩΘΕΝ(από τον ουρανό), δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού». Πρέπει ο άνθρωπος να γεννηθεί δυο φορές. Την πρώτη φορά γεννιέται σωματικά από τους γονείς του και τη δεύτερη γεννιέται πνευματικά από το άγιο Πνεύμα του Θεού, όταν εκζητήσει με πίστη να έρθει να κατοικήσει στο θρόνο της καρδιά του ο Ιησούς Χριστός.

  Αναγέννηση σημαίνει επανάσταση μέσα στη ζωή σου. Βλέπεις την πνευματική γύμνια σου, τη ρυπαρότητά σου και την ενοχή σου μπροστά στο Θεό. Αντιλαμβάνεσαι πως έπρεπε ο άγιος Θεός να σε είχε αφανίσει, αλλά ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή της δικής σου αμαρτίας, χύνοντας το δικό Του αίμα, πέθανε Αυτός στη θέση σου, ικανοποιώντας τη θεία δικαιοσύνη. Τότε συντρίβεται η καρδιά σου, αναγνωρίζεις το κόστος της θυσίας του Ιησού για σένα προσωπικά, γονατίζεις και ζητείς να μπει μέσα στην καρδιά σου, να σε γεμίσει με το άγιο Πνεύμα Του και να γίνει Αυτός ο σωτήρας σου, ο λυτρωτής σου και ο κυβερνήτης της ζωής σου.

     Όταν σου συμβεί αυτό, τότε γίνονται εκπληκτικά και θαυμαστά γεγονότα στη ζωή σου: Απεχθάνεσαι την αμαρτία, μισείς όλες τις παλιές σου συνήθειες, δεν έχεις άγχος, ανησυχία και ταραχή, δεν έχεις φόβο θανάτου, είσαι πλέον ελεύθερος από τα δεσμά της τυραννίας του Διαβόλου και των πονηρών δυνάμεών του. Τώρα έχεις τη βεβαιότητα της σωτηρίας μέσα σου, γνωρίζεις ότι εάν φύγεις από τον κόσμο αυτό θα συνεχίσεις τη ζωή σου στον ουρανό μαζί το σωτήρα σου Χριστό. Είναι υπέροχο και θαυμαστό. Η ζωή σου τώρα ακτινοβολεί από την αγάπη, τη χαρά και την ειρήνη του Θεού. Ο παλιός σαρκικός εαυτός σου νεκρώθηκε και αναστήθηκε ένας νέος πνευματικός άνθρωπος, είσαι ενώπιον του Θεού ένα νέο κτίσμα: «Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι ΝΕΟΝ ΚΤΙΣΜΑ, τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα» (Β΄ Κορινθίους Ε:17). Ο παλιός εαυτός σου συνσταυρώθηκε, συναπέθανε, συντάφηκε και συνανέστη με τον Ιησού και τώρα ζεις μια αναστημένη ζωή μέσα από τους τάφους των αμαρτιών σου.

    Αυτό είναι η αναγέννηση. Μια ριζική αλλαγή της ζωής σου. Αλλαγή απόψεων, ιδεών και νοοτροπίας. Τα ΠΑΝΤΑ στη ζωή σου έγιναν νέα. Με την πρώτη, τη φυσική γέννηση, μπαίνεις στο γήινο περιβάλλον. Με τη δεύτερη, την πνευματική γέννηση, γίνεσαι παιδί του Θεού και μπαίνεις στη βασιλεία του Θεού: «Όσοι εδέχθησαν Αυτόν (τον Ιησού), εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνουν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού, οι οποίοι ουχίΕΞ ΑΙΜΑΤΩΝ(δηλ. κληρονομικά), ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν» (Ιωάννης Α:12-13).Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ξαναγεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού.

 4.   Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος δρόμος για τον ουρανό, ένας δρόμος που περνάει από το Γολγοθά: «Το ΑΙΜΑ του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει ημάς από ΠΑΣΗΣ αμαρτίας» (Α’ Ιωάννου Α:7). Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ΑΙΜΑ του Ιησού μας καλύπτει από τις αμαρτίες μας και το ΟΝΟΜΑ Του μας δίνει εξουσία και δύναμη κατά των δυνάμεων του σκότους. Είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας και ταυτόχρονα τα ανίκητα πνευματικά μας όπλα. 

           Ο ΙΗΣΟΥΣ διακήρυξε

  • «Εγώ είμαι η ΟΔΟΣ, και η ΑΛΗΘΕΙΑ, και η ΖΩΗ, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ Εμού» (Ιωάννης ΙΔ:6). Όλοι οι άλλοι δρόμοι (=θρησκείες, δόγματα, φιλοσοφίες, θεωρίες, κλπ) δεν οδηγούν στον ουρανό. 
  • «Εγώ είμαι η ΘΥΡΑ, δι’ Εμού εάν κάποιος εισέλθη, θέλει σωθεί» (Ιωάννης Ι:9). Δεν υπάρχουν «πολλές» πόρτες ή «παραθυράκια» για να μπει κάποιος στον ουρανό, αλλά μόνο μία πόρτα, ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. 
  • «Ελάτε σε ΜΕΝΑ όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και Εγώ (όχι κάποιος άλλος) θα σας ξεκουράσω»(Ματθαίος ΙΑ:28). Αυτός ξεκουράζει την πονεμένη ψυχή μας και δίνει ειρήνη και ανάπαυση. 

          Ο απόστολος ΠΑΥΛΟΣ διακήρυξε: 

  • «Διότι είναι ΕΝΑΣ Θεός, και ΕΝΑΣ μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς»(Α’ Τιμόθεου Β:5). Κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει θέση του Ιησού, ως μεσίτη μας προς τον Πατέρα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε αναμάρτητος για να θυσιαστεί για μας. Αντίθετα, με τη δική Του θυσία γινόμαστε εμείς καθαροί και άγιοι. 
  • «ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ, που θα επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί»(Ρωμαίους Ι΄:13). Στο όνομα του Ιησού υπάρχει σωτηρία ψυχής, θεραπεία σώματος και ελευθερία από πονηρές δυνάμεις.

 ------------------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT2002 (2015): ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΤΖΕΛΕΠΗΣ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ)

Τηλ. Κινητό: 694 - 49 21 318

E-MAIL:  filadelfos02@hotmail.com  

FACEBOOK: AlkiviadisTzelepis(Filadelfos) 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για περισσότερες λεπτομέρειες, συστήνουμε να διαβάσετε το βιβλίο των εκδόσεών μας με τίτλο  «ΔΙΑΘΗΚΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ». Μπορείτε να το κατεβάσετε ολόκληρο σε αρχεία PDF από την ομάδα "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" στο facebook (κωδικός 24)

Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

 

Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ και ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

 

     ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Μία ανθοδέσμη είναι υπέροχη όταν περιλαμβάνει πολλά ΚΑΙ διάφορα ΕΙΔΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ: Τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, τουλίπες, βιολέτες, κλπ. ΜΙΑ ανθοδέσμη, ΠΟΛΛΑ είδη λουλουδιών. Και εμείς, όλοι οι αναγεννημένοι πιστοί είμαστε ΜΙΑ εκκλησία του Ιησού στην Ελλάδα, ΠΟΛΛΕΣ όμως ομολογίες, οι οποίες όλες μαζί ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ μια υπέροχη πνευματική ανθοδέσμη, που δίνει «ΕΥΩΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ», Ας προσέξουμε μερικές βασικές λεπτομέρειες, που είναι παράδειγμα για μας:

 (1)  Η «ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

      Το κάθε είδος ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ (=η κάθε χριστιανική ομολογία ή ομάδα) δίνει το δικό του ξεχωριστό και υπέροχο άρωμα, ένα άρωμα πνευματικό, που αναβλύζει μέσα από την ψυχή του κάθε παιδιού του Θεού και φθάνει μέσα στο θρόνο της χάρης Του.

 (2)  Η «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

 Αφού στον φυσικό τομέα, το κάθε είδος ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ, έχει το δικό του ξεχωριστό άρωμα, αυτό σημαίνει ότι το τριαντάφυλλο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να μου προσφέρει του άρωμα του γαρύφαλλου, ούτε το γαρύφαλλο να μου δώσει το άρωμα του γιασεμιού, και ούτω καθεξής. Έχω λοιπόν ανάγκη ΟΛΑ τα λουλούδια, θέλω να έχω μια όμορφη ανθοδέσμη από ποικιλία λουλουδιών.

        Τυπολογικά, στον πνευματικό τομέα, η κάθε χριστιανική ομο-λογία (ή ομάδα) έχει ένα άρωμα που ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να μου δώσει η άλλη ομάδα στην οποία εγώ βρίσκομαι. Άρα έχω ανάγκη και αυτήν την ομάδα, αλλά και όλες τις ομάδες, γιατί η κάθε μία με το δικό της ξεχωριστό άρωμα, συνθέτουν την όμορφη εικόνα της πνευματικής ανθοδέσμης, που είναι το σώμα της εκκλησίας του Ιησού Χριστού και έχει κοινό χαρακτηριστικό: «Ευωδία Χριστού είμεθα».

  (3)  Η «ΖΩΗ» ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

        Τα άνθη, διαφορετικά μεταξύ τους, διατηρούνται ΟΛΑ ζωηρά και ολόφρεσκα, γιατί μέσα στο ανθοδοχείο υπάρχει ΝΕΡΟ, ένα είδος νερού και από το ίδιο νερό τρέφονται ΟΛΑ. Το Ζωντανό Νερό που «τρέφει» και δροσίζει τις διαφορετικές δογματικές ομολογίες και ομάδες είναι το ΙΔΙΟ, είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η κεφαλή (=εξουσία) όλων των αυτών των ομάδων. Αυτή είναι η υπέροχη εικόνα της εκκλησίας του Κυρίου Ιησού. Όλοι μας πίνουμε ΜΟΝΟ από το ίδιο πνευματικό νερό: Τον ΙΗΣΟΥ.

       Ο Κύριος υποσχέθηκε στην εκκλησία Του ότι στους Έσχατους Καιρούς θα κάμει «νέον πράγμα» (διάβασε το σχετικό άρθρο) και αυτόέχει να κάνει με το έργο της αναζωπύρωσης που ο Κύριος υποσχέθηκε στην εκκλησία Του και ένας από τους πολλούς τρόπους που θα φανερωθεί θα είναι και με τη δημιουργία πυρήνων συνερ-γασίας και ενότητας μεταξύ όλων των πιστών, ανεξάρτητα σε ποια δογματική ιδιαιτερότητα ανήκουν, διατηρώντας ο καθένας τη δογματική του ταυτότητα. Στόχος του Κυρίου δεν είναι να ΧΩΡΙΣΕΙ, αλλά να φέρει σε ΕΝΟΤΗΤΑ το λαό Του. Αυτό θα γίνει μόνο με την ειλικρι-νή αγάπη του ενός προς τον άλλον και όχι με το τι αυτός φρονεί δογματικά. Ο Κύριος Ιησούς θα φέρει το λαό Του σε αληθινή ενότητα πίστης και πνεύματος, αυτό δεν θα γίνει με ανθρώπινες ενέργειες.

         Ο Κύριος θέλει ο λαός Του (η εκκλησία) να γκρεμίσει τα οχυρά του Διαβόλου και να ελευθερώσει τους πνευματικά δέσμιους, να γκρεμίσει τα οχυρά της διχόνοιας, της πνευματικής υπερηφάνειας και του φανατισμού και να χτίσει ένα πνευματικό οικοδόμημα με θεμέλιο την ενότητα και τη συνεργασία και με συνδέσμους τη φιλαδέλφεια και την αγάπη. ΑΜΗΝ.

---------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT 2011  -  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. Κινητό: 694-4921318

-MAIL:filadelfos02@hotmail.cοm

FACEBOOK:  Alkiviadis Tzelepis & Groups/Filadelfos

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

 Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΗ ΧΥΝΕΙΣ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΑΙΜΑ

«Αν κάποιος, λοιπόν, με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι άγιος, και ο ναός αυτός είστε εσείς.....»  (Α’ Κορινθίους Γ/3:16-17)

        Το παραπάνω εδάφιο δημοσιεύθηκε στις αρχές του Μαϊου 2011 στο facebbok από ένα άτομο που συμμετέχει στην ομάδα «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ». Την προηγούμενη ημέρα είχα διαβάσει μία άλλη δημοσίευση πάλι στο facebbok για μία νέα ομάδα που δημιουργήθηκε από κάποιους αδελφούς, τους οποίους προσωπικά δεν γνωρίζω και στην ομάδα αυτή έδωσαν την ονομασία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΙΑΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ», που σημαίνει ότι τα μέλη της είναι πάνω από ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ και ότι στους κόλπους της δέχεται αδελφούς και από άλλες ομάδες, ή συναθροίσεις που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ίδια δογματική τοποθέτηση επάνω σε μερικές (βασικές θα έλεγα) διδασκαλίες του Λόγου του Θεού, όπως για παράδειγμα ΑΛΛΟΙ αδελφοί δέχονται και άλλοι δεν δέχονται την εμπειρία της Πεντηκοστής και στο «λαλείν» ξένες γλώσσες», ΑΛΛΟΙ δέχονται τριαδικό Θεό και άλλοι δεν το δέχονται, ΑΛΛΟΙ πιστεύουν στο βάπτισμα στο νερό στους τίτλους (Πατήρ, Υιός και άγιο Πνεύμα) και άλλοι μόνο στο όνομα του Ιησού, σύμφωνα με την πρακτική που βλέπουμε στις Πράξεις των Αποστόλων που εφάρμοζαν οι Απόστολοι και γενικά η πρώτη εκκλησία, ΑΛΛΟΙ δέχονται ότι στον πιστό υπάρχουν δαιμόνια και άλλοι δεν το δέχονται, ΑΛΛΟΙ πιστεύουν στη θεία θεραπεία και στα θαύματα και άλλοι λένε ότι αυτά ήταν για τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, ΑΛΛΟΙ δέχονται ότι χάνεται η σωτηρία και άλλοι όχι, και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσα να αναφέρω.

        Να όμως που η κίνηση αυτή αποδείχθηκε όχι «ΔΙΑΔΟΓΜΑΤΙΚΗ», όπως θέλει να διακηρύττει, αλλά καθαρά «ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ», κινούμενη μέσα στα "πιστεύω" των ιδρυτών της, καθόσον απέκοψαν μερικούς αδελφούς, λόγω του διαφορετικού τους πιστεύω, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μέσω facebook για τον αποκλεισμό τους και έτσι έγινε γνωστό το θέμα και πήρε κάποιες διαστάσεις. Δυστυχώς υπάρχει ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ και η λέξη «διαδογματικό» σημαίνει ότι το δικό τους "ΠΙΣΤΕΥΩ" είναι το μόνο αληθινό, στο οποίο πρέπει να προσχωρήσουν και οι άλλοι, οι κατά την άποψη τους πλανεμένοι. 

            Θα ήθελα να κάνω μερικά βασικά σχόλια επ’ αυτού:

(1)   Όλες οι παραπάνω δογματικές διαφορές στα «πιστεύω» των αδελφών ή ομάδων που ενδεικτικά ανέφερα και πολλές άλλες που δεν ανέφερα, δεν μας οδηγούν ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΘΥΣΙΑ του Ιησού Χριστού που πλήρωσε για μας με το δικό Του αίμα, αλλά αυτοί οι αδελφοί που πράγματι έχουν την αλήθεια και την αποκάλυψη επάνω στα θέματα αυτά, μπορούν να βρεθούν πιο εύκολα μέσα στα πνευματικά «άγια των αγίων» και να απολαμβά-νουν τη δόξα της παρουσίας του Ιησού Χριστού στη ζωή τους και της παντοδυναμίας Του, όχι όμως επειδή μερικοί άλλοι πιστεύουν ότι είναι «πλανεμένοι» θα χαθούν και τους περιμένει η κόλαση. Το ερώτημά μου είναι: «Ποιος αδελφός από όλες τις δογματικές αποχρώσεις, μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ και ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ από το Θεό;» Πιστεύω ότι ο ταπεινός πιστός, αυθόρμητα θα πει «Κανείς». Άρα κάπου και εμείς είμαστε πλανεμένοι, πρέπει οι άλλοι να μας αποκόπτουν;

(2)   Αφού δεχόμαστε το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού και έχουμε την εμπειρία της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και άλλοι αδελφοί έχουν και την εμπειρία της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (κατά την πίστη τους βέβαια), Ποιος είμαι εγώ για να τους απορρίψω, επειδή «φρονούν άλλως πως», όταν ο Κύριος Ιησούς τους δέχεται, τους αναγεννά και τους γεμίζει με το Πνεύμα Του;

(3)   Κάθε κίνηση αναγεννημένων πιστών, είτε ανήκουν σε Ευαγγελική ομάδα (που δεν δέχεται το βάπτισμα εν Πνεύματι αγίω) είτε ανήκουν σε Πεντηκοστιανές ομάδες (που δέχονται το λαλείν ξενες γλώσσες με το βάπτισμα του αγίου Πνεύματος), είτε ανήκουν σε Τριαδική κίνηση, είτε σε Αντιτριαδική ομάδα, είτε είναι Αντβεντιστές (που δέχονται ότι πρέπει να τηρούμε το Σάββατο, όπως στην Παλαιά Διαθήκη), κλπ, κλπ., κάθε λοιπόν κίνηση πιστών, που χρησιμοποιεί  τον όρο «ΔΙΑΔΟΓΜΑΤΙΚΟ», αλλά δεν δέχεται στους κόλπους της πιστούς με άλλη δογματική – θεολογική ερμηνεία επί «βασικών» (;) διδασκαλιών της Βίβλου, προσωπικά πιστεύω ότι ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ και ΕΞΑΠΑΤΑ τους καλοπροαίρετους αδελφούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι ακολουθούν πράγματι μια «ΔΙΑΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ».

        Bέβαια όταν χρησιμοποιώ την έκφραση «κάθε κίνηση...» δεν γενικεύω το θέμα, απλά δίνω έμφαση στο γεγονός, γιατί προσωπικά γνωρίζω αδελφούς ηγέτες (ποιμένες) και από τις δύο παρατάξεις που συνεργάζονται άριστα και μεταξύ τους υπάρχει ειλικρινής ΑΓΑΠΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Απλά η προσωπική μου εμπειρία έχει δείξει ότι: (1) Υπάρχουν Ευαγγελικές εκκλησίες που συνεργάζονται ΑΡΙΣΤΑ με Πεντηκοστιανές, (2) Υπάρχουν Ευαγγελικοί ποιμένες, που στο άκουσμα της λέξης "Πεντηκοστιανός" ταράζονται με τα σχετικά επακόλουθα.  (3) Υπάρχουν Τριαδικοί ποιμένες που θεωρούν ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να συνεργαστούν με Μονοθεϊστές-Αντιτριαδικούς, γιατί τους θεωρούν ότι δεν είναι απλά πλανεμένοι, αλλά είναι και "χαμένοι", υλικό για την κόλαση. Γνωρίζω προσωπικά περίπτωση (γιατί ήμουν παρών στο επεισόδιο), που ποιμένας Ευαγγελικής εκκλησίας της Πελοποννήσου, έδιωξε στην κυριολεξία εργάτη του ευαγγελίου της Πεντηκοστής, όταν ένα καλοκαίρι είχε πάει για διακοπές στην περιοχή του και όπως ήταν φυσικό, σαν άνθρωπος του Θεού, επισκέφτηκε την εκεί τοπική εκκλησία, Κυριακή πρωί. (4) Υπάρχουν Τριαδικοί ηγέτες  -έστω και λίγοι- που συνεργάζονται ΑΡΙΣΤΑ με τους Αντιτριαδικούς και συχνά τους καλούν για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού στην εκκλησία τους.  (5) Το ίδιο συμβαίνει και με τους Αντιτριαδικούς στον Ελλαδικό χώρο. Υπάρχει μια ομάδα στην Χώρα μας, που αποκλείει κάθε συνεργασία με Τριαδικούς αδελφούς (πιστεύω ότι είναι μειοψηφία). Το παράδοξο είναι ότι αυτή η ομάδα έχει επαφές και συνεργασία με Τριαδικές εκκλησίες του Εξωτερικού. Υπάρχει όμως και η ευρύτερη μεγαλύτερη ομάδα Αντιτριαδικών σε όλη την Ελλάδα που επιδιώκει τη συνεργασία με όλες τις δογματικές αποχρώσεις. (6) Και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, που ο καθένας μας γνωρίζει προσωπικά..

        Ο Ρικ Τζόινερ (που είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα από τα βιβλία των εκδόσεων «ΑΝΩΓΕΙΟ») στην «ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ» αναφέρει ότι στους τελευταίους καιρούς ο Κύριος Ιησούς θα ενώσει το λαό Του γύρω και μόνο στο πρόσωπό Του και στις πόλεις θα σχηματίζεται ένα κοινό πρεσβυτέριο από όλες τις ομάδες που θα υπάρχουν και που θα έχουν διαφορετικά πιστεύω μεταξύ τους. Όσοι πνευματικοί ηγέτες αντιταχθούν στην κίνηση αυτή του Πνεύματος του Θεού, θα αποκοπούν και θα μείνουν πίσω. Πολλοί όμως όταν θα δουν την αληθινή δόξα της εκκλησίας, θα μετανοήσουν και θα αλλάξουν πορεία (Όποιος αναγνώστης ενδιαφέρεται μπορώ να του στείλω την ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ- Δεν υπάρχει στο βιβλιοπωλείο ΑΝΩΓΕΙΟ).

       Αδελφέ και αδελφή, γνώρισε πως στόχος βασικός του Κυρίου Ιησού, που είναι η κεφαλή (=εξουσία) της εκκλησίας Του είναι ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ και όχι ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ το σώμα Του. Μη στρέφεσαι κατά παιδιών του Θεού, που λυτρώθηκαν με το πολύτιμο αίμα του Υιού Του, γιατί όποιος «χύσει» αδελφικό αίμα, δεν θα έχει μέρος στην οικοδομή του πνευματικού οίκου της εκκλησίας των εσχάτων καιρών. Πνευματικό παράδειγμα έχουμε τον Δαβίδ, ο οποίος ενώ ήταν εκλεκτός, χρισμένος και «ανήρ κατά την καρδία του Κυρίου», επειδή έχυσε αίμα και ονομάσθηκε «ανήρ αιμάτων», δεν επέτρεψε ο Κύριος να οικοδομήσει τον (χειροποίητο) οίκο Του, κάτι που έκανε στη συνέχεια ο γιος του Σολομών.

 Εύχομαι η χάρη και το έλεος του Κυρίου Ιησού να είναι σε όλους μας. ΑΜΗΝ

 ----------------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT 2011- ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Τηλ. Κινητό: 694 - 49 21 318

  E-MAIL:filadelfos02@hotmail.cοm

FACEBOOK:  Alkiviadis Tzelepis & Groups/Filadelfos

"....Δεν μπορείς να βάλεις ΝΕΟΝ ΟΙΝΟ σε ΠΑΛΙΟ ΑΣΚΕΙ!!!'